SUBREGION 1

chapter # 184 
Location: Doha, Qatar 
Website: https://ashraeqatar.org 
President: Ghassan Trabolsi 
Email: gatrabolsi@gmail.com 
Phone:  974 338 55815

Qatar Oryx

chapter # 184

Location: Doha, Qatar

Website: https://ashraeqatar.org

President: Ghassan Trabolsi

Email: gatrabolsi@gmail.com

Phone: +974 338 55815

chapter # 164 
Location: Kuwait city, Kuwait
Website: 
President: Mr Faisal Y Al-Salem 
Email: falsalem@alaskaengr.com 
Phone:  965 998 98781

Kuwait

chapter # 164

Location: Kuwait city, Kuwait

Website:

President: Mr Faisal Y Al-Salem

Email: falsalem@alaskaengr.com

Phone: +965 998 98781

chapter # 210 
Location: Faisalabad, Pakistan 
Website: 
President: Mr Mahmood Ahmad 
Email: al.javedelec@gmail.com 
Phone:  92 300 6635176

Faisalabad

chapter # 210

Location: Faisalabad, Pakistan

Website:

President: Mr Mahmood Ahmad

Email: al.javedelec@gmail.com

Phone: +92 300 6635176

chapter # 174 
Location: Karachi, Pakistan 
Website: http://pakistan.ashraechapters.org
President: Mahmoud Haq 
Email: mahmoud@haqholdings.com 
Phone:  92 300 8293070

Pakistan

chapter # 174

Location: Karachi, Pakistan

Website: http://pakistan.ashraechapters.org

President: Mahmoud Haq

Email: mahmoud@haqholdings.com

Phone: +92 300 8293070

chapter # 212
Location: Amman, Jordan 
Website: 
President: Mr Azmi Rabah Ali 
Email: arabah@mashreqan.com
Phone:  962 7 7844 7700

Jordan

chapter # 212

Location: Amman, Jordan

Website:

President: Mr Azmi Rabah Ali

Email: arabah@mashreqan.com

Phone: +962 7 7844 7700

chapter # 181
Location: Manama, Bahrain 
Website: http://ashraebahrain.org
President: Dessy Thomas Philip
Email: dessy.philip@gmail.com 
Phone:  973 393 65495

Bahrain

chapter # 181

Location: Manama, Bahrain

Website: http://ashraebahrain.org

President: Dessy Thomas Philip

Email: dessy.philip@gmail.com

Phone: +973 393 65495

chapter # 161
Location: Cairo, Egypt 
Website: http://ashraecairo.org
President:  Mahmoud A Fouad
Email: Dr.Mahmoud.Fouad@gmail.com 
Phone:  20 122 217 8092

Cairo

chapter # 161

Location: Cairo, Egypt

Website: http://ashraecairo.org

President: Mahmoud A Fouad

Email: Dr.Mahmoud.Fouad@gmail.com

Phone: +20 122 217 8092

chapter # 211 
Location: Giza, Egypt 
Website: https://ashraepyramids.org/
President:  Mr Ahmed Ghani
Email: luukki@live.com 
Phone:  20 122 319 7507

Pyramids

chapter # 211

Location: Giza, Egypt

Website: https://ashraepyramids.org/

President: Mr Ahmed Ghani

Email: luukki@live.com

Phone: +20 122 319 7507

chapter # 207
Location: johannesburg, South Africa 
Website: http://ashraeuae.org 
President: Richard Owen Humphrey 
Email: richard@hfw.za.com 
Phone:  27 82 905 4556

South Africa

chapter # 207

Location: johannesburg, South Africa

Website: http://ashraeuae.org

President: Richard Owen Humphrey

Email: richard@hfw.za.com

Phone: +27 82 905 4556

chapter # 175
Location: Dubai, UAE 
Website: http://ashraeuae.org 
President: Hassan Younes 
Email: hassan@ashraeuae.org 
Phone:  971 56 115 0804

Falcon

chapter # 175

Location: Dubai, UAE

Website: http://ashraeuae.org

President: Hassan Younes

Email: hassan@ashraeuae.org

Phone: +971 56 115 0804

chapter # 162
Location: Beirut, Lebanon 
Website: http://lebanese.ashraechapters.org 
President: Mr Ahmad Mustapha El Bitar
Email: a.elbitar@premiumec.com
Phone:  961 3 050 515

Lebanese

chapter # 162

Location: Beirut, Lebanon

Website: http://lebanese.ashraechapters.org

President: Mr Ahmad Mustapha El Bitar

Email: a.elbitar@premiumec.com

Phone: +961 3 050 515

chapter # 193
Location: Istanbul, Turkey
Website: https://ashrae.org.tr/ 
President: Ayhan Onat
Email: onattayhan@gmail.com
Phone:  90 532 644 65 98

Turkey

chapter # 193

Location: Istanbul, Turkey

Website: https://ashrae.org.tr/

President: Ayhan Onat

Email: onattayhan@gmail.com

Phone: +90 532 644 65 98

chapter # 160
Location: Dharan, Saudi Arabia 
Website:  
President: Maher Mousa 
Email: mhm@mhmeng.com 
Phone:  966 50 572 2832

Saudi Arabia

chapter # 160

Location: Dharan, Saudi Arabia

Website:

President: Maher Mousa

Email: mhm@mhmeng.com

Phone: +966 50 572 2832

chapter # 179
Location: Islamabad, Pakistan 
Website: http://www.ashraenpc.org.pk/ 
President: Chaudhry Nadeem A Rauf 
Email: nadeem75@gmail.com 
Phone:  92 300 5002213

Northern Pakistan

chapter # 179

Location: Islamabad, Pakistan

Website: http://www.ashraenpc.org.pk/

President: Chaudhry Nadeem A Rauf

Email: nadeem75@gmail.com

Phone: +92 300 5002213

chapter # 187
Location: Lagos, Nigeria 
Website:  
President: Marcus A Osindero
Email: osinderohouse@yahoo.co.uk
Phone:  234 708 435 5105

Nigeria

chapter # 187

Location: Lagos, Nigeria

Website:

President: Marcus A Osindero

Email: osinderohouse@yahoo.co.uk

Phone: +234 708 435 5105

chapter # 189
Location: Lahore, Istanbul
Website: http://www.ashrae.org.pk/ 
President: Muhammad Faheem Shahbaz
Email: mfshahbaaz@gmail.com
Phone:  92 345 4284754

Central Pakistan

chapter # 189

Location: Lahore, Istanbul

Website: http://www.ashrae.org.pk/

President: Muhammad Faheem Shahbaz

Email: mfshahbaaz@gmail.com

Phone: +92 345 4284754

SUBREGION 2

chapter # 171
Location: Colombo, Sri Lanka 
Web: 
President: Prashantha P Hewapathirana 
Email: prashantha@isspvt.com 
Phone:  94 77 758 3099

Sri Lanka

chapter # 171

Location: Colombo, Sri Lanka

Web:

President: Prashantha P Hewapathirana

Email: prashantha@isspvt.com

Phone: +94 77 758 3099

chapter # 163
Location: Ahmedabad, India 
Web: http://ashraewic.org/ 
President: Vijay Panchal 
Email: vijay@visionhvac.in 
Phone:  91 98252 44376

Western India

chapter # 163

Location: Ahmedabad, India

Web: http://ashraewic.org/

President: Vijay Panchal

Email: vijay@visionhvac.in

Phone: +91 98252 44376

chapter # 158 
Location: New Delhi, India 
Web: http://ashraeindia.org 
President: Varun Jain 
Email: sanelac.consultants@gmail.com 
Phone:  91 98108 26529

India

chapter # 158

Location: New Delhi, India

Web: http://ashraeindia.org

President: Varun Jain

Email: sanelac.consultants@gmail.com

Phone: +91 98108 26529

chapter # 169 
Location: Bangalore, India 
Web: http://bangalore.ashraechapters.org 
President: Elangovan Shanmugam 
Email: selan1234@gmail.com 
Phone:  91 99024 66499

Banglore

chapter # 169

Location: Bangalore, India

Web: http://bangalore.ashraechapters.org

President: Elangovan Shanmugam

Email: selan1234@gmail.com

Phone: +91 99024 66499

chapter # 186 
Location: Pune, India 
Web: http://ashraepune.org 
President: Vikas Kotian 
Email: vikas@maico.co.in 
Phone:  91 98198 21574

Pune

chapter # 186

Location: Pune, India

Web: http://ashraepune.org

President: Vikas Kotian

Email: vikas@maico.co.in

Phone: +91 98198 21574

chapter # 188 
Location: Mumbai, India 
Web: http://ashraemumbai.org 
President: Amod Arun Dikshit 
Email: amoddikshit@yahoo.com 
Phone:  91 98201 80546

Mumbai

chapter # 188

Location: Mumbai, India

Web: http://ashraemumbai.org

President: Amod Arun Dikshit

Email: amoddikshit@yahoo.com

Phone: +91 98201 80546

chapter # 185 
Location: Chennai, India 
Web: http://ashraechennai.com 
President: Jose Swaminathan 
Email: sjose1947@gmail.com 
Phone:  91 94449 94877

Chennai

chapter # 185

Location: Chennai, India

Web: http://ashraechennai.com

President: Jose Swaminathan

Email: sjose1947@gmail.com

Phone: +91 94449 94877

chapter # 191 
Location: Hyderabad, India 
Web: http://ashraedeccan.org 
President: Sandeep Galhotra 
Email: selan1234@gmail.com 
Phone:  91 99024 66499

Deccan

chapter # 191

Location: Hyderabad, India

Web: http://ashraedeccan.org

President: Sandeep Galhotra

Email: selan1234@gmail.com

Phone: +91 99024 66499

chapter # 197 
Location: Dhaka, Bangladesh 
Web:  
President: A.B.M Ali 
Email: anafi94@gmail.com 
Phone:  880 880 2985 6398

Bangladesh

chapter # 197

Location: Dhaka, Bangladesh

Web:

President: A.B.M Ali

Email: anafi94@gmail.com

Phone: +880 880 2985 6398